Wij respecteren uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

BEDRIJFSGEGEVENS

Maxis Invest NV
www.maxis-invest.be
planetyoghurt-planetpasta.be

BTW-nummer: BE 0847.196.119

PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING

Als u wenst te reageren op onze Privacy Policy, kun u contact opnemen op het volgende e-mailadres: customer@planetyoghurt-planetpasta.be Dit privacybeleid kan te allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij hier publiceren en in voorkomend geval zal u hier per e-mail van op de hoogte worden gesteld.

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij kunnen op de volgende manieren persoonsgegevens verkrijgen:

U kunt ons bepaalde persoonsgegevens passief verstrekken, doordat onze systemen automatisch bepaalde handelingen registreren. Bij het gebruik van onze website, wordt bijvoorbeeld uw IP-adres automatisch opgeslagen in de logbestanden van de webserver, zoals gebruikelijk is bij bijna alle websites op het internet;

De persoonsgegevens die wij verzamelen worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Het afhandelen van uw bestelling;
 • Statistische doeleinden, om zo onze website en ons marketingbeleid te optimaliseren;
 • Om u na uw toestemming, gerichte aanbiedingen te kunnen doen;
 • Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • Naam;
 • Geboortedatum;
 • Geslacht;
 • Adres;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Betaalgegevens;
 • IP-adres.  

Om uw bestelling af te handelen en om de website correct en veilig te laten werken, kan het voorkomen dat wij uw persoonsgegeven.

ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Voor alle tegenwoordige en toekomstige bestellingen van u (hierna ook te noemen ‘besteller’) gelden uitsluitende deze algemene voorwaarden (hierna ook te noemen ‘AV’) van Maxis Invest (NV),  Maxis Invest (NV), Petunialaan 34, 8400 Oostende, ondernemingsnummer BE 0847.196.119 (hierna ook te noemen ‘wij’).
 2. Alle informatie die u tijdens het bestelproces opgeeft, moet actueel en waarheidsgetrouw zijn. Uw wachtwoord mag u niet aan derden doorgeven, u moet het veilig en afgeschermd van onbevoegden bewaren, en ons van een eventueel verlies of doorgave schriftelijk op de hoogte stellen. Voor misbruik, bijv. elke onrechtmatige bestelling met uw wachtwoord door derden en de daaruit voortkomende vorderingen, draagt u verantwoordelijkheid conform wettelijke bepalingen.
 3. Wij behouden ons het recht voor deze AV met toekomstige werking na de volgende ontwikkelingen te wijzigen. Van deze voorgenomen wijzigingen zullen wij u van tevoren op de hoogte stellen en u wijzen op uw recht hiertegen in beroep te gaan. De wijzigingen gelden als geaccepteerd wanneer u niet binnen twee maanden na het wijzigingsbericht protest aantekent of wanneer U, na ontvangst van het wijzigingsbericht verder gebruik maakt van de website www.maxis-invest.be en planetyoghurt-planetpasta.be. Als u tegen de wijziging protesteert, behouden wij ons het recht voor, bij verandering in aanbodsvarianten met onbepaalde looptijd, resp. van leveringen, op te zeggen.  
 1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. Alle foto’s en afbeeldingen en afbeeldingen op de website zijn exclusieve eigendom van Maxis Invest, het onrechtmatig gebruik ervan, of enig gebruik van deze afbeeldingen zonder schriftelijke toestemming van Maxis Invest, leidt tot gerechtelijke vervolging
 2. Een geldig koopcontract tussen Maxis Invest en de besteller wordt door de aanname van een offerte van de besteller door Maxis Invest als volgt afgesloten. De besteller kan, door het door Maxis Invest beschikbaar gestelde bestelformulier volledig in te vullen en te bevestigen, een bindende offerte indienen. Maxis Invest kan deze offerte aannemen door de bestelde producten toe te zenden. Tot op dit moment kan Maxis Invest op elk moment zonder opgaaf van redenen weigeren te accepteren. Wij zullen de ontvangst van uw bestelling onverwijld elektronisch bevestigen. Deze ontvangstbevestiging betekent niet automatisch een bindende aanname van de bestelling. 
 3. Ons aanbod richt zich op de eindverbruikers in de Benelux en Duitsland en de bestelde producten, resp. de bestelde cadeaubon(nen), zijn niet bestemd voor doorverkoop. Daarom worden alleen bestellingen van huishoudelijke grootte aangenomen.
 4. De inhoud van deze website, met inbegrip van logo’s, de lay-out, de iconen, afbeeldingen, foto’s, filmbeelden, audioclips, berekeningen, plannen, digitale downloads en software, is en blijft onze uitsluitende eigendom.  

 

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Juweliers Paul zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Indien de artikelen zich niet meer in de originele verpakking bevinden en/of indien toebehoren ontbreken zal geval per geval onderzocht worden of het herroepingsrecht kan worden ingeroepen.

Het herroepingsrecht vervalt wanneer het gaat om artikels die ontworpen of vervaardigd werden met specifieke eisen van de Klant, en die daardoor dus afwijken van een standaard product.

1° dienstenovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument, en mits de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de onderneming de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

2° de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de onderneming geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;

3° de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

4° overeenkomsten waarbij de consument de onderneming specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten; wanneer echter de onderneming bij een dergelijk bezoek aanvullende diensten verleent waar de consument niet expliciet om heeft gevraagd, of andere goederen levert dan vervangstukken die noodzakelijk gebruikt worden om het onderhoud of de herstellingen uit te voeren, is het herroepingsrecht op die aanvullende diensten of goederen van toepassing.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Juweliers Paul alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, met betrekking tot het teruggezonden artikel, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Juweliers Paul op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten zal Juweliers Paul wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen.

Juweliers Paul betaalt de Klant terug door middel van overschrijving op rekening tenzij onderling anders overeengekomen.

Je kan ons hier vinden